A TIGÁZ CSOPORT INGATLANÉRTÉKESÍTÉSI SZABÁLYZATA

BEVEZETÉS

A tigáz társaságai [kizárólag jelen Szabályzatban ezen meghatározás alatt a TIGÁZ Zrt. és a TIGÁZ-DSO Kft. (székhelyeik egyaránt: 4200 Hajdúszoboszló Rákóczi utca 184.) értendő] a jelen pályázati kiírással elindítják a mellékletben és a lentiekben meghatározott honlapon feltüntetett ingatlanok értékesítési folyamatát.

Az alábbiakban ismertetésre kerül az ingatlanértékesítés eljárási szabályzata (továbbiakban: Szabályzat).

Az ingatlanértékesítési eljárás egyes ingatlanonként – esetlegesen tartozékokkal együtt – kerül lefolytatásra.

AZ INGATLANÉRTÉKESÍTÉSI ELJÁRÁSÁNAK LÉPÉSEI

A tigáz tulajdonában lévő ingatlanok vásárlásában az vehet részt (magán- és jogi személyek), aki a megadott határidőre zárt borítékban megküldi az aláírt Ajánlattételi adatlapot, társaságok esetében a cégjegyzésre jogosult, vagy a szervezet tulajdonosa által cégszerűen aláírt Ajánlattételi adatlapot.

Az Ajánlattételi adatlap a www.ingatlan.tigaz.hu oldalon az Ingatlanok menüpont alatt az egyes ingatlanok oldalán tölthető le, a Letölthető dokumentumok közül.

Az Ajánlattételi adatlap minden egyes pontját ki kell tölteni, a tigáz fenntartja a jogot, hogy a hiányosan kitöltött, nem cégszerűen aláírt adatlapokat kizárja.

A tigáz lehetővé teszi a kötelező érvényű ajánlatot benyújtó és esetleg licitáló minden személy számára mindazon ingatlanokra vonatkozó dokumentumokba való betekintést, amelyre kötelező érvényű ajánlatot kíván tenni, illetve licitálni szándékozik, előzetes időpont egyeztetéssel a Tigáz Zrt. székhelyén (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 184.), ahová az érdeklődési körében álló ingatlan megtekintésével kapcsolatban is fordulni lehet.

A használatban lévő ingatlanok esetén az ajánlattevők az adott ingatlanon lévő egyes épületekre külön – külön is nyújthatnak be pályázatot. Ebben az esetben az épületekhez tartozó, épületek arányában felosztott telekrész osztatlan közös tulajdont fog képezni.

Az ingatlanok az ajánlattételkor fennálló tényleges és jogi állapotban kerülnek eladásra.

Kötelező érvényű ajánlattétel

Az ajánlattevő a dokumentáció, illetve esetlegesen az ingatlan megtekintését követően az ingatlant értékesítésre kínáló társaságokhoz a tigáz útján kötelező érvényű, feltétel nélküli és visszavonhatatlan ajánlatot nyújthat be a jelen Szabályzat előírásait elfogadva („kötelező érvényű ajánlat”).

Minden ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • Ajánlattételi adatlapot (az ingatlan kiválasztás után a honlapról tölthető le),
 • Aláírási jogosultság igazolását
  • Természetes személy ajánlattevő esetén érvényes személyazonosító okmány közjegyző által hitelesített másolata;
  • Jogi személy ajánlattevő esetén, a törvényes képviselő aláírási jogosultságát igazoló eredeti közjegyzői hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta, vagy ezek közjegyző által hitelesített másolata, hiteles, az ajánlat keltéhez képest 30 napnál nem régebbi cégkivonat, és a személyazonosító dokumentumok fénymásolata
  • Ha a kötelező érvényű ajánlatot az ajánlattevő meghatalmazott útján nyújtja be, a törvényes képviselő képviseleti jogosultságát igazoló fenti dokumentumokon túl szükséges az eredeti meghatalmazás, vagy annak közjegyző által hitelesített másolata,
 • Nyilatkozat
  • arról, hogy az ajánlattevő a pályázati felhívás feltételeit teljes mértékben és feltétel nélkül elfogadja,
  • arról, hogy TIGÁZ Zrt. székhelyén berendezett adatszobában és a honlapon megtalálható ingatlan adásvételi szerződés feltételeit teljes mértékben és fenntartás nélkül elfogadja,
  • arról, hogy rendelkezik az árajánlat, az áfa, a vagyonátruházási illeték, a földhivatali szolgáltatási díj, és az adásvétellel kapcsolatos valamennyi költség kifizetéséhez szükséges pénzügyi forrásokkal,

Az ajánlatokat a következő módon lehet megtenni:

 • Postai úton:
  • Az ajánlattételi eljárásban való részvételhez az ajánlattevőnek a kötelező érvényű ajánlatok átvételével megbízott tigáz részére el kell juttatnia egy lezárt, és a boríték legalább egyik záró részén az ajánlattevő által cégszerűen, vagy magánszemély esetén saját kezűleg aláírt borítékot (kötelező érvényű ajánlat boríték), benne az ajánlati dokumentációval. A borítékon jól látható módon a következő olvasható címzést kell feltüntetni:

   TIGÁZ-DSO Kft.
   INGATLANÉRTÉKESÍTÉS
   Jog és társasági titkárság
   4200, Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 184.
  • Az ajánlati boríték postai úton történő elküldése, illetve személyes, vagy futár útján történő kézbesítés esetén a feladó viseli azt a kockázatot, ha a küldemény bármely okból kifolyólag nem jut el időben a rendeltetési helyére. Késedelem, vagy az ajánlattevő által választott küldeménytovábbító részéről a kézbesítés elmaradása miatt az ajánlatkérőt semmilyen felelősség nem terheli.

A beérkezett ajánlatokat egy Ingatlanértékesítési Bizottság (továbbiakban: Bizottság) fogja értékelni.

A táblázatban megjelölt referencia áraknál alacsonyabb árakra vonatkozó ajánlatokat csak abban az esetben veszi fontolóra a Bizottság, amennyiben azok megfelelő indokokkal alá vannak támasztva.

A Bizottság e-mail-en kommunikálja minden ajánlattevő felé az értékelés eredményét és a döntést arról, hogy meghívja-e a licitálási eljárásra.

Licitálási tárgyalás

Minden ingatlanra vagy telekre vonatkozóan csak azokat az ajánlattevőket hívja meg a Bizottság a licitálási eljárásra, akik az adott ingatlanra beérkezett legmagasabb ajánlati árnak legalább a 90 %-ára tettek ajánlatot.

A tigáz fenntartja a jogot arra, hogy további ajánlattevőket is meghívjon.

A tigáz fenntartja magának a jogot, hogy elálljanak az értékesítéstől, és szerződést egyik ajánlattevővel se kössenek. A tigáz-t a pályáztatás alapján nem terheli szerződéskötési kötelezettség. Ennek megfelelően a Társaságok a szerződéskötés elmaradása esetén nem térítenek meg az ajánlattevők irányában semmilyen, a szerződés megkötésével összefüggésben, illetve a szerződés megkötésére tekintettel felmerült költséget.

A tigáz fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok közül szabadon döntsön arról, hogy kíván-e szerződést kötni, és melyik ajánlat alapján. A Társaságok sem az ajánlatok elfogását, sem pedig azok el nem fogadását nem kötelesek megindokolni az ajánlattevők irányában.

Abban az esetben, ha a licitálási eljárásra meghívott ajánlattevő újabb ajánlatot egyáltalán nem nyújt be, vagy újabb ajánlata az eredeti ajánlatnál alacsonyabb összegű vételárat tartalmaz, úgy a „KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ AJÁNLATTÉTELI ADATLAP” elnevezésű dokumentumhoz tartozó nyilatkozat 1. pontjában meghatározott kötöttségi időn belül a tigáz az eredeti ajánlatot tekinti irányadónak.

Adásvételi szerződés megkötése, foglaló

Az adásvételi szerződés tervezete letölthető az Ingatlanok menüpontban, bármelyik ingatlan adatlapjáról.

Azon nyertes ajánlattevő, aki a vételárat nem tudja az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg, egy összegben kiegyenlíteni, a vételár 10%-ának megfelelő összegű foglalót köteles fizetni az adásvételi szerződés megkötésekor. Ezen esetben az ajánlattevőnek már az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a vételár fennmaradó részét milyen fizetési határidővel vállalja kiegyenlíteni.

Abban az esetben, ha valamely ajánlat elfogadása esetén az adásvételi szerződés megkötése nem az eladónak felróható okból az ajánlat elfogadásától számított 30 napon belül nem történik meg, az eladó jogosult elfogadó nyilatkozatát visszavonni, és a nyertes ajánlattevő az ajánlott vételár 10%-ának megfelelő összegű bánatpénzt köteles az eladónak fizetni.

Földhivatali bejegyzés

A megkötött adásvételi szerződés alapján az ingatlantulajdonos változását érintő földhivatali eljárás lefolytatására és az azzal kapcsolatos mindenfajta járulékos költségek viselésére a Vevő köteles.

ELJÁRÁS ÉS ODAÍTÉLÉS LEFOLYTATÁSÁNAK MÓDJA

Az alábbi előírásokat az ajánlattevő elfogadja, magára nézve kötelezőnek ismeri el:

 1. Kötelező érvényű ajánlatok regisztrálása
  A postai és személyesen érkeztetett küldemények átvételével megbízott Jogi Szervezet a megadott határidőre, a megadott módon beérkezett kötelező érvényű ajánlatok épségét leellenőrzi, s átadja a Bizottság részére.
 2. Kötelező érvényű ajánlatok boríték felbontása
  A Bizottság felbontja a kötelező érvényű ajánlat borítékokat, ellenőrizve azok teljességét és megfelelőségét a benne lévő teljes dokumentáció vonatozásában a jelen Szabályzat előírásai alapján.
  A Bizottságnak jogában áll további felvilágosítás, kiegészítő dokumentumok és igazolások kérése az ajánlattevőtől.
 3. Kötelező érvényű ajánlatok sorrendjének felállítása, vagy azon személyek meghatározása, akik jogosultak lesznek részt venni az esetleges licitálási eljárásban (szakaszban)
  Amint lezárult a kötelező érvényű ajánlat borítékok felbontása, meghatározásra kerül az érvényes kötelező érvényű ajánlatok sorrendje. Érvényesek azok, amelyek megfelelnek a jelen Szabályzat rendelkezéseinek.
  Amennyiben a licitálási eljárásnak a feltételei nem állnak fenn, a nyertesnek minősített ajánlattevő 2 munkanapon belül írásban értesítésre kerül az eljárás eredményéről a kötelező érvényű ajánlat sémában feltüntetett címre küldendő értesítésben (odaítélési levél).
  Az odaítélési levél esetleges ajánlattevők valamelyikének való megküldése a kötelező érvényű ajánlat érvényességi határidejének lejárta előtt nem vonja maga után az esetleges többi nem nyertes ajánlattevő által benyújtott kötelező érvényű ajánlatok hatályának megszűnését.
 4. Licitálási fázis megnyitása
  Amennyiben a Bizottság arról győződött meg, hogy van egy vagy több olyan érvényes kötelező érvényű ajánlat, amely összege eléri a legmagasabb összegű ajánlati ár 90%-át, értesíti az ilyen összegű ajánlatot benyújtó személyeket, továbbá a legmagasabb összegű ajánlati árat adó ajánlattevőt a licitálási fázis megnyitásáról. Az érintett ajánlattevőket az eredeti ajánlatban feltüntetett címen értesítik. Az érintett Társaságok fenntartja a jogot arra, hogy további ajánlattevőket is meghívjon.
  A licitálási fázisban ajánlattételre felhívottak a legmagasabb összegű érvényes kötelező érvényű ajánlatnál nagyobb összegű vételárat ajánlhatnak ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása alapján.
 5. Licitek regisztrálása
  Az átvétellel megbízott tigáz-hoz határidőn belül beérkezett licit borítékok - azok épségének ellenőrzését követően - átadásra kerülnek a Bizottságnak.
 6. Licit borítékok felnyitása
  A Bizottság felbontja a licit borítékokat, ellenőrizve azok teljességét és megfelelőségét a jelen Szabályzat előírásainak a benne lévő teljes dokumentáció vonatozásában.
  A Bizottság jogában áll felvilágosítás, kiegészítő dokumentumok és igazolások kérése az ajánlattevőtől.
 7. Licit sorrend felállítása
  Amint lezárult a licit borítékok felbontása, felállításra kerül a licit ajánlatok sorrendje. Érvényesek azok, amelyek megfelelnek a jelen Szabályzat rendelkezéseinek.
  Abban az esetben, ha egy adott ingatlanra két, vagy több ajánlattevő ugyanakkora összegű vételi ajánlatot tett, az érintett ajánlattevőket a Bizottság felhívja további licittételre.
  Az odaítélési levél esetleges ajánlattevők valamelyikének való megküldése a kötelező érvényű ajánlat érvényességi határidejének lejárta előtt nem vonja maga után az esetleges többi nem nyertes ajánlattevő által benyújtott licit és kötelező érvényű ajánlatok hatályának megszűnését.
 8. Kötelező érvényű ajánlatok és licitek vissza nem vonhatósága
  A kötelező érvényű ajánlatok, esetleges licitek változtathatatlanok, kötelező érvényűek, feltétel nélküliek és visszavonhatatlanok. Az ajánlati kötöttség az ajánlat benyújtására megadott határidő utolsó napját követő 90. (kilencvenedik) napig áll fenn.
  A kötelező érvényű ajánlat akkor tekinthető elfogadottnak, ha az érintett tigáz odaítélési levélben az elfogadás tényét közölte.
  A tigáz a nyertes ajánlattevőtől bánatpénz fizetését követeli meg a fentiekben ismertetett feltételek szerint, ha az adásvételi szerződés megkötésére nem kerül sor az odaítéléstől számított 30 napon belül.
 9. Jogok és fenntartások a tigáz javára
  A tigáz fenntartja magának a jogot arra, hogy licitálási eljárást alkalmazzanak egyetlen ajánlat esetén is.
  A tigáz fenntartja magának a jogot arra, hogy felfüggesszék az eljárást, vagy egyik ajánlattevővel se kössenek adásvételi szerződést. A tigáz a pályáztatás alapján nem terheli szerződéskötési kötelezettség. Ennek megfelelően a Társaságok szerződéskötés elmaradása esetén nem térítenek meg az ajánlattevők irányában semmilyen, az ajánlat előkészítésével, benyújtásával, a szerződés megkötésével összefüggésben, illetve a szerződés megkötésére tekintettel felmerült költséget.
  A tigáz fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok közül szabadon döntsön arról, hogy kívánnak-e szerződést kötni, és amennyiben igen, melyik ajánlattevővel. A társaságok sem az ajánlatok elfogását, sem pedig azok el nem fogadását nem kötelesek megindokolni az ajánlattevők irányában.

ELJÁRÁS JEGYZŐKÖNYVE

A Bizottság eljárási jegyzőkönyvet vesz fel, amely tartalmazza a boríték felbontás és a jelen Szabályzat alapján végzett tevékenységek összefoglalóját és eredményét.

Az eljárási jegyzőkönyv nem helyettesíti a szerződést és nincs jogilag kötelező ereje.

A tigáz a jegyzőkönyv alapján nem vállal semmilyen kötelezettséget a nyertes ajánlattevő felé.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

Az ingatlan tulajdonosa és a nyertes ajánlattevő közti adásvételi szerződés a tigáz által kijelölt jogász előtt kerül megkötésre.

Az adásvételi szerződés megkötése előtt a tigáz és a nyertes ajánlattevő közösen megállapodnak az ingatlan birtokba adásának időpontjában.

A tigáz által tényleges használatban lévő ingatlanok esetén (melyek az ingatlanlistán csillaggal kerültek megjelölésre), a birtokba adás időpontjáig az adásvételi szerződés megkötésétől számítva akár 6 hónap is eltelhet.

FIZETÉS MÓDJA

Használatban már nem lévő ingatlanok esetén:
A vételárat egyetlen összegben kell megfizetnie a vevőnek az adásvételi szerződés tigáz-zal való megkötésekor. A fizetésnek átutalással kell történnie. Amennyiben a vevő nem tudja egy összegben megfizetni a vételárat, úgy az Adásvételi szerződés megkötése, foglaló pontban leírtak lépnek érvénybe.

Használatban lévő ingatlanok esetén:
Eladó vállalja, hogy a megvásárlásra kerülő, használatban lévő ingatlan(oka)t birtokba adásra alkalmas állapotba hozza maximum az adásvételi szerződés megkötésének napjától számított 6 hónapon belül. Ebben az esetben a fizetés módja az alábbi:

 • a vételár 50%-a a szerződés megkötésének időpontjában kerül a vásárló által megfizetésre;
 • a vételár fennmaradó 50%-a a 6 hónapos időszak leteltét követően, vagy a birtokba adás Felek által egyeztetett időpontját megelőző 5 munkanapon belül kerül a vevő által megfizetésre.

A nyertes ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a tigáz által tényleges használatban lévő ingatlan(ok) esetén a birtokbaadás az ingatlan(ok) kiürítését követően, a Felek által egyeztetett időpontban történik meg.

MELLÉKLETEK

A jelen szabályzat mellékletei minden értelemben szerves részét képezik a szabályzatnak.

1.sz. melléklet - Ajánlattételi adatlap
2.sz. melléklet - Titoktartási nyilatkozat

Hajdúszoboszló, 2015. december 04.